Regulamin


§ I Strony transakcji

1)     Stroną kupującą w sklepie internetowym www.antykwariatnutowy.pl, zwaną dalej Nabywcą może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

2)     Stroną sprzedającą produkty z oferty sklepu internetowego www.antykwariatnutowy.pl jest:

NUTY Maria Skrzyńska, ul. Startowa 11c/2, 80-461 Gdańsk, NIP: 584 197 25 89, zwana dalej Sprzedawcą.


§ II Przedmioty transakcji

1)     Przedmiotami transakcji dokonywanych pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą są produkty wymienione w ofercie na stronach WWW sklepu internetowego Sprzedawcy w momencie złożenia zamówienia.

2)     Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu zawierają podatek VAT.

3)     Ceny podane na stronach www.antykwariatnutowy.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543 i mają jedynie charakter informacyjny.


§ III Warunki zamawiania towaru oraz realizacji umowy

1)     Składanie zamówień w sklepie internetowym www.antykwariatnutowy.pl odbywa się za pośrednictwem:

-     wypełnienia formularza znajdującego się na stronie Sprzedawcy;

-     poczty elektronicznej (wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamówienia).

2)     Zlecenie zakupu możliwe jest po podaniu przez Nabywcę wymaganych danych osobowych.

3)     Zawarcie umowy może nastąpić pod warunkiem podania przez Nabywcę wymaganych danych oraz po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, w momencie dokonania zamówienia towaru w sklepie www.bibulka.com

4)     Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą następuje po e-mailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz jego kosztów przez Sprzedawcę.

5)     Brak możliwości potwierdzenia zamówienia wynikający z winy Nabywcy (np. błędnie podany nr telefonu) skutkuje anulowaniem zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

6)     Do każdego zakupionego produktu dołączany jest rachunek.

§ IV Odstąpienie od umowy

1)     Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 10 ust. 3 Ustawy, Nabywcy nabywającemu Produkt w sklepie www.antykwariatnutowy.pl, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Produktu w terminie 10 (dziesięciu) dni.

2)     Zwrot towaru do naszej firmy musi nastąpić nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia zwrotu i jest możliwy wyłącznie jeżeli towar nie był używany, nie nosi śladów użytkowania i posiada dostarczone opakowanie. Koszty transportu towaru do klienta oraz zwrotu do naszej firmy pokrywa Nabywca.

3)     Jeżeli zwracany towar będzie dostarczony zgodnie z podpunktem 1 i 2 do klienta będzie wysyłana faktura korygująca. Klient będzie zobowiązany do podpisania faktury oraz odesłania jej na adres firmy. Będzie to warunkiem do zwrotu należności za towar.


§ IV Reklamacje

1)     Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@antykwariatnutowy.pl. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Sprzedawcę zlecenia nabycia Produktu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

1)     Podstawy reklamacji nie może stanowić:

-     podanie błędnych danych przez Nabywcę;

-     powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;

-     różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.).

2)     Reklamacja winna zawierać wskazanie Nabywcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3)     Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

4)     W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Sprzedawca informuje o tym Nabywcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 

§ V  Dostawa towarów

1)     Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.antykwariatnutowy.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub po uzgodnieniu również do innych krajów europejskich.

2)     Koszt dostawy pokrywa Nabywca, chyba że ustalono inaczej.

3)     Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka zawiera zamawiany towar i czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

4)     Odbiór przesyłki jest potwierdzany pisemnym pokwitowaniem Nabywcy. Z chwilą pokwitowania prawo własności towaru przechodzi na Nabywcę.


§ VI  Ochrona danych osobowych

1)     Wszystkie dane przesyłane przez klienta do naszej firmy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883).  Gwarantujemy także, iż bez Państwa zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2)     Złożenie zamówienia lub założenie konta Nabywcy następuje wyłączenie po wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę NUTY Maria Skrzyńska danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dziennik Ustaw Nr 133 poz.883, z zastrzeżeniem że służą one jedynie do realizacji zamówienia.


§ VII Postanowienia końcowe

1)     W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2)     Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.